Grundejerforeningen Balka Strand

Den nye badeplatform pr. 24. juni 2016 – den der dur. Fotograf: Bjarne Holm.

Billeder

www.balkastrand.dk 
Grundejerforeningens hjemmeside er så billig som mulig. 
Derfor kan den ikke indeholde ret mange billeder.

Derimod er Facebook en platform beregnet på netop billeder.
Balka Strand Grundejerforening BSG.
Så må man finde sig i, at billederne på Facebook står i en pærevælling.

Referat af Generalforsamling 2019

17. april 2019  kl. 18 i Folkets Hus i Snogebæk

 

Det meste af bestyrelsen og en suppleant mødte op i Folkets Hus kl. 17 for at gøre klar.

Der dukkede 66 personer op + 4 fra bestyrelsen + dirigenten = 71.

 

Der blev budt velkommen og Jens-Ole Dam blev valgt til dirigent som tidligere år.

Derefter fulgte formandens korte tale :

 

Årets gang på Balka :

 

Vi startede året med at konstatere at vi var 66 i alt til generalforsamlingen i 2018, og vi havde en hyggelig aften.

Strandrensningen: For en sikkerheds skyld var vi klar ved Weekendhytten den 22. juni i tilfælde af at der dukkede nogle op, der ville gå en tur og samle skrald på stranden.  Der dukkede 1  op, men der var ikke rigtig noget skrald, så vi nøjedes med at drikke kaffe.

Det var jo ikke det værste - det kom senere - - -

 

Badeplatformen blev atter lagt ud af Bjarne himself. Der var forberedt med nye kæder og sjækler om efteråret, så det skulle jo nok gå godt.

Dagen efter blev det frisk pålandsvind, efter 4  dage lå vores allesammens platform igen havareret på stranden.

Selve platformen  var fuldstændig intakt, men kæder og sjækler og stige var temmelig medtagne.

Det var vores(!) sidste forsøg.

Platformen blev trukket op på parkeringspladsen. Har ligget pænt der i vinter.

Den vil blive lagt i depot på Fyrrevej indtil et eventuelt salg - ELLER - lagt ud igen af andre frivillige  ???

Er der nogen, der melder sig ???

(Der blev FULDSTÆNDIG tyst).

I august trak vi ankre og bøjer og de sidste mange meter kæder op igen - et hårdt og meget snavset arbejde - så havbunden er sig selv igen.

 

Ellers var sommeren fantastisk her på stranden: sol og varme  og rent og lækkert vand - fuldstændig som somrene altid var i vores  barndom.

 

Melåen blev rettet ud engang i foråret og en gang i efteråret efter et par måneders regn, hvor den ikke rigtig havde noget udløb og vandet stasede op i åen - det stod helt op til broen.

Der var nogle henvendelser fra en enkelt familie, som mente at der var blevet gravet med maskiner flere gange for at lede åen ned langs klitterne. Det måtte de have misforstået.

 

Stranden er også blevet harvet, som den har plejet at blive hvert år.

 

Så har der været en enkelt henvendelse fra en familie, som synes der bliver kørt for stærkt på Vestre Strandvej og Frederiksvej.

De henvendte sig for sent til at det kunne blive et egentlig punkt på dagsordenen, men jeg lovede at det skulle blive nævnt. Det er så hermed gjort.

 

Vi har holdt i alt 2 bestyrelsesmøder, et på mail om platformen og et møde fysisk for en god måneds tid siden.

Det BEHØVER ikke at være arbejdstungt at være bestyrelsesmedlem.

 

Dette var ordene.

Hurra for Balka atter en gang.

 

PS: Jeg tog tid på talen: 2 minutter og 47 sekunder, dejlig kort, ikke? (her bemærkede dirigenten at den vist var dobbelt så lang som sidste år) det gav lidt smil.

 

Næste punkt: Kassereren fortalte om det reviderede og underskrevne regnskab.

Der var færre udgifter end sidste år og lidt større kontingent-indtægter, så der blev et lille overskud. Den tungeste post er udgifterne til generalforsamlingen.

Ingen udgifter til bestyrelsesmøder.

Regnskabet godkendtes, bare med den bemærkning, at det havde været rart at få regnskabet tilsendt sammen med indkaldelsen til GF.

Det bliver gjort til næste år.

 

Fastsættelse af kontingent til næste år.

Vedtaget at fortsætte med 100 kr. pr. år.

 

Indkomne forslag :

Det vedtages at  ordforklaring til ordet værneting (retskreds) tilføjes i vedtægterne, Paragraf 2.

 

Det vedtages at det geografiske område for  medlemskab  i Paragraf 3 udvides til:
mod nord: Nexø byskilt,
mod vest: til og med Kannikegårdsvej og Birkevej,
mod syd: Til og med Gyvelvej og Klynevej,
mod øst : indtil havet.

 

Det bekræftes at der i 2018 blev vedtaget at det årlige kontingent betales til Foreningens bankforbindelse inden 1. marts.


Det vedtages at ordlyden i Paragraf 13 gøres tidssvarende til:
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens referat, som underskrives af dirigenten, og offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside.


Valg til bestyrelsen:
Kasserer Kisser Israelsen genvælges.
Bestyrelsesmedlem Torben Nørregaard genvælges.
Bestyrelsesmedlem Bjarne Holm genvælges.
1.suppleant Vibeke Munk genvælges.
2. suppleant Tommy Kielsen genvælges.

Valg af revisor:
Ole Jørgensen genvælges. 
Revisorsuppleant Grethe Gerding genvælges.


EVENTUELT:

Vibeke Munk tog det i talen omtalte fartproblem op: der var dog ingen bemærkninger til dette, men der kom atter diskussion om for megen og for tung trafik på stikvejene på grund af de mange igangværende byggeprojekter. Alle stikvejene er private og lodsejerne har pligt til at holde vejene i rimelig stand. En del af Fredriksvej er også privat.

På Klynevej var der kommet påbud fra kommunen om istandsættelse meget snart, i modsat fald vil kommunen reparere vejen og sende regningen videre til lodsejerne. Formanden lovede at tale med kommunen om en udsættelse, indtil de nuværende byggeprojekter var afsluttede.

På de andre private veje må lodsejerne selv sørge for at påtale uretmæssig færdsel overfor vognmænd og håndværkere, og om nødvendigt anmelde disse.

Ændring af færdsel på Hundsemyrevej blev bragt op, ingen konklusion. (Jeg har senere tænkt på om det var en ide at sløjfe den midterste indkørsel fra landevejen?)

Melåen blev bragt op, og den familie, som mente der var blevet gravet langs med klitterne, viste et billede frem af Melåen der slyngede sig mod syd. I forgrunden af billedet var der et lille stykke traktorspor på havsiden, men ingen spor langs den påståede gravede rende. Grundejerforeningen kender ikke til at der er blevet gravet uretmæssigt, og vil FORTSAT sørge for at der graves et lige udløb mod havet.

 

Kanin”problemet” blev taget op. Bestanden er i stor vækst igen efter at sygdom tyndede meget ud i bestanden forrige vinter. Der kan ikke skydes lige nu, men reguleringen vil blive taget op igen senere på året.

 

Herefter var der spisning og hygge, aftenen sluttede med et meget interessant foredrag af Sten Møller om De Bornholmske Jernbaner.

Der kom meget nyt frem, og fine gamle billeder af stationer og trinbræt.

 

Referent : Kirsten Holm

Generalforsamling

Balka Strand Grundejerforening
GENERALFORSAMLING
onsdag før påske
8. april 2020 kl. 18.00
Folkets Hus, Hovedgaden 12, Snogebæk.

Det kulturelle indslag bliver
interessant.
 
Derefter serveres smørrebrød, øl, vand, kaffe, te.

Bornfiber - Computer, Telefon, Fjernsyn

Læs også om Bornfiber på Facebook:
Balka Strand Grundejerforening.


Læs om fibernet generelt:
https://tjekbredbaand.dk/fibernet


Bornfiber 
har fået sin egen indgang her nederst på hjemmesiden. 
Den indeholder adressefordelingen i de 7 zoner,
som Balka er inddelt i.

Ved juletid 2018 er Bornfiber i gang på Hundsemyrevej med at nedgrave føre-ledninger (vandrørsagtige hårdgummi-slanger) til de sarte lyslederkabler.
Fx bliver en fordelingsbrønd etableret ved Midtvej; den skal betjene zone 6513 (se oversigten i bunden af Grundejerforeningens hjemmeside).
Os grundejere i denne zone kan forvente at etableringen er tilendebragt ca. april 2019 - med internet, telefoni, tv-kanaler.

Bornfiber arbejder sig gennem etableringen af lysleder-zoner i den række­følge som kunderne ytrer interesse for fiber­bredbånd. I vores område (Dueodde, Snogebæk, Balka) er en Bornfiber-zone allerede etableret i Sømarken, men derudover har foreløbig 3 Bornfiber-zoner meldt sig med over 50 % interesserede grund­ejere. 

Bornfiber må ikke oplyse det præcise procenttal,
men på nuværende tidspunkt er der en god tilslutning i zonerne 6513 og 6514, mens resten mangler en del. Som Gitte Madsen nævnte på vores generalforsamling, er det ikke længere nok med 50% tilslutning i en enkelt zone. Så det er vigtigt, at Bornfiber får flere tilkendegivelser i alle zonerne.  

Læg mærke til, at  Bornfiber-nettet kun etableres, hvis 50 % af de cirka 80 grundejere i en Bornfiber-sektor er alvorligt interesserede, og holder fast i tilmeldingen.

Lysleder-fordelingsbrønde af mærket Romold er etableret på Søndre Landevej og Hundsemyrevej ud for Skansevej, Boulevarden, Skelvej, Nørrevej.

Bornfiber, Svalhøjvej 13, 3790 Hasle
+45 7089 0000
Åbningstider mandag-torsdag: 9.00-16.00, fredag 9.00-15.30.
www.bornfiber.dk
kundeservice@bornfiber.dk
Gitte, salgskonsulent: salg@bornfiber.dk


Lyslederkablet

føres ind til sommerhuset gennem et nedgravet plasticrør (1 cm diameter) som kan bukkes 90 grader (rundt om en cirkel på 15 cm). Altså inden for en spades bredde. Hver husstand skal kun bruge ét lyslederkabel så tykt som et hår-strå – men ca. 5 lysledere bliver pustet ind til hver enkelt ejendom fra en fordelingskasse placeret på den nærmeste større vej.

Fx blev der 24. april 2018 pustet lyslederfibre i Romold-fordelingsbrønden på hjørnet af Hundsemyrevej og Nørrevej i Snogebæk. 
(Firmaet Romold ligger i Saaldorf-Surheim, en tysk forstad til Salzburg i Østrig).

Inde på ejendommen ender lyslederkablet i en ca. 3 cm smal boks (router) af størrelse som et A5 ark. De 4 andre indblæste lyslederkabler er kun reserve.

Garantien på upload/download = 100/100 er kun virksom, hvis husets computer forbindes fysisk (med kabel) til lysleder-routeren, men man kan også godt streame film med fx 50/50 via en trådløs forbindelse inde i huset. 3 af Bornfibers distrikter (fx ved Dueodde) har nu over 50% opbakning fra husejerne og er derfor nu i fuld gang med etablering af fibernet i sommerhusene (nedgravning af lyslederkabler).
Tilmelding: Se neden for disse linier.Fremtiden billigt til salg

Bornfiber.dk tilbyder til husstandene i
Balka Strand Grundejer­forening:
50/50 fibernet-baseret internet + telefoni
til 200 kr. pr. måned
eller:
Fibernet-baseret internet + fjernsyn + telefoni
til 300 kr. pr. måned
(+ éngangskøb af en tv-boks til 1000 kr.)

Der følger også Telefoni-forbrug med i det forbrugsbaserede fastnet-abonnement, hvor man betaler for sin taletid.
Læs udførligt på https://bornfiber.dk/sommerhus,
bl.a. om hvilke (betalings-)tv-kanaler der følger med pakken.

Bornfiber vurderer at hvis 50% af Balkas husstande
tilmelder sig inden udgangen af september 2017,
vil fibernet på Balka kunne være en realitet inden påske 2018.

Med 50/50 fibernet-internet vil man kunne streame en film
(få en film leveret elektronisk til computeren/ fjernsynet
i en konti­nuerlig strøm uden at film-filen lagres).
50/50 fibernet via fibernet/lysleder betyder
at upload og download foregår lige hurtigt
i modsætning til bredbånd via kobberledning (ADSL).

Forklaring af fagtermer:
Download, fx: www-adresse + Enter.
Upload, fx: email (eventuelt med en vedhæftet fil) + Send.

Etableringsgebyret på 995 kr. er 1000 kr. under normal­prisen,
og dækker 20 meters gravning på egen grund
i ubefæstet jord (dvs. jord eller græs)
samt instal­lation af fiber­boks/ router 1 meter inde i hus­standen.
Hvis der er over 20 meter
kan man selv grave de overskydende meter
samt selv fjerne og genetablere eventuelle fliser.

Ifølge Markeds­førings­loven
må Bornfiber ikke kontakte hus­ejerne direkte,
men kun via Grundejer­foreningen. 
Derimod skal Balkas grundejere sende forhåndstilsagn
direkte til Bornfiber:
torkild.westh@bornfiber.dk

indeholdende Balka-adresse, bopæl-adresse og telefon.

Bornfiber opererer med geografiske 
etablerings­zoner på 75-85 husstande. 
Boulevarden og Vestre Strandvej er lige nu 
aktive etableringszoner. 

Balka Strand Grundejerforening
indbefatter flere etableringszoner.
Bornfibers tilbud omfatter derfor kun dele af Grundejerforeningens område.
Se zone-oversigten i bunden af denne hjemmeside.

Modargumentet
er da om man selv synes at den nye husholdnings-udgift 
til fibernet-baseret internet + telefoni i sommer­huset
er 2400 kr. værd om året,
eller
om fibernet-baseret internet + ­fjernsyn + telefoni
er 3600 kr. værd om året
(+ éngangsbeløbet 1000 kr. for en tv-boks).
(+ udgift til den tv-pakke, man vælger).

Økonomi
2400 kr. fordelt på 8 udlejningsuger = 300 kr.
3600 kr. fordelt på 8 udlejningsuger = 450 kr.
Så meget kommer sommerhusets udlejningspris til at stige.S T R A N D R E N S N I N G

Strandrensning
dagen før Sankt Hans Aften:

Fredag 22. juni 2018 kl. 18.30
Vi mødes ved Weekendhytten.

Kommunen har oppet sig med hensyn til  strandrensning,
men Grundejerforeningen holder alligevel fast i 
den hyggelige strandrensningstradition.

Benyt lejligheden til at undervise jeres børn 
i miljøbevidsthed.

Efter arbejdet er Grundejerforeningen vært
ved en kop kaffe og kage plus en bajer/sodavand 
i Weekendhytten, 
som har sæsonåbning på selve Sankt Hans Aften.

Vi ses.Pluk fra generalforsamlinger 2012-2013
Strandrensningen kom i faste rammer 2013 med start og slut i Weekend­hytten, men allerede i 2012 medvirkede Grundejer­foreningens bestyrelse plus familie og venner i en indsats med at fjerne begyndende bevoksning på selve stranden ved at trække planterne op med rode. 

Planterne havde slået rod på grund af efterladt og nærings­rig tang, som var blevet dækket af fyge­sand.
BRK afsluttede med harvning af stranden nogle dage senere.

 

Bestyrelsens 5 medlemmer

Grundejerforeningen Balka Strand

Formand: Kirsten Holm
e-mail: kirsten@balkastrand.dk

Næstformand: Torben Nørregaard
e-mail: torben@weekendhytten.dk

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Holm
email: bjarne@balkastrand.dk

Bestyrelsesmedlem: Leif B. Hansen
email: leif.bruno@hansen.mail.dk

Kasserer: Kirsten Israelsen
e-mail: kasserer@balkastrand.dkSuppleant: Vibeke Munk

Revisor: Ole Jørgensen

Revisorsuppleant: Grete Gerding


Facebook

Kig på vores Facebookside 

Grundejerforeningens Facebookside blev oprettet 2013.
På Facebook er Grundejerforeningens navn vendt om, så at de betydningsbærende ord står først. 
Balka Strand Grundejerforening

Den historisk orienterede Facebookside:
Balka Strand og omegn før og nu er også interessant. 


Kan du forbedre hjemmesiden?

Vær så god at forbedre hjemmesidens indhold

Hvis du kan supplere med en personlig tildragelse af almen interesse.
Hvis du kan supplere med historiske eller beskrivende billeder.
Hvis du kan tilføje billedunderskrifter.
Hvis du kan supplere hjemmesidens beskrivelse.
Hvis du kan bidrage med rettelser.
Hvis du har en anden synsvinkel på hjemmesidens beskrivelse.
Hvis du kan bidrage med årstal for omtalte begivenheder.
Hvis du har en helt ny historie.
Hvis du vil bidrage med en historie om dit hus.
 
Skriv til: 
webmaster@balkastrand.dk

Webmaster, ansat uden løn

webmaster@balkastrand.dk
Olav Terkelsen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hans Wernøe | Svar 27.10.2019 15.03

Balka Strand

Hvor svært kan det være?
En balk, er et stykke udyrket land, mellem en strand og en mose.
VH
Hans Wernøe

Lene rasmussen | Svar 17.06.2019 22.54

Bliver stranden renset for tang i år? Synes at der ligger meget

Lone B | Svar 30.04.2017 22.33

Eco Beach Camp, var helt fantastik.
Smukke telte, lækker skøn mad og super servering.
Håber på at komme der igen til sommer.

Rikke L. 30.05.2018 10.58

Savner også Eco Beach! Men de har åbenbart ikke fået tilladelse til at fortsætte - hvor er der bare ærgerligt! Det sted løftede Balka et helt andet sted hen!

Jonas Villumsen | Svar 25.12.2016 21.26

balka er vores bonus hjem. Elsker dette sted

Thomas K. | Svar 28.07.2016 05.03

Fedt med eco beach camping -og særligt med den den super café -den er vi mange som er glade for. Held og lykke.

ole Kofoed Møller | Svar 19.01.2015 20.33

jeg har siden 2006 været badevandsmåler på balka, for tv 2 og det har givet mig mange sjove oplevelser, nogle små ' skideballer" hvis vandet har været for koldt

Bent Aksel Kofoed | Svar 16.11.2014 14.51

Fotoet øverst på denne side, med de to børn, bilen og bolden på Balka Strand, har jeg bidraget med. Jeg er drengen, er 4 eller fem år, i 1951 ell 52.

Susanne Holmström | Svar 26.08.2013 15.47

Hjemkommen fra det årlige visit på Balka gennem mange år: Aldrig før har jeg set stranden så smuk, så hvid, så ren, så indbydende. Tak og tillykke med indsatsen

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.11 | 14:18

Enig Jesper. I betragtning af at hyben tilmed er enormt gavnlige i vores kost castorolie.dk/hybenpulver, så burde fokus være på udnyttelse af de sunde frugter!

...
04.11 | 14:14

Jeg er målløs over at man diskutterer fjernelse af hyben med roundup i 5-6 år. En busk kan fjernes manuelt på 1 arbejdsdag med redskaber. Kræver alle rødder op

...
27.10 | 15:03

Balka Strand

Hvor svært kan det være?
En balk, er et stykke udyrket land, mellem en strand og en mose.
VH
Hans Wernøe

...
06.10 | 00:09

John Andreasen har en NEVØ på Skrokkegårdsvej - Finn

...
Du kan lide denne side