Foreningens vedtægter

GRUNDEJERFORENINGEN
Balka Strand

Vi er en privat sammenslutning af grundejere på Balka.
Grundejerforeningen har eksisteret i mange år
--- mest i det stille ---
med 130 medlemmer, sommerhusejere og helårsbeboere.

Grund­ejerne har med foreningen skabt et forum,
hvor vi drøfter fælles anlig­gender,
og for­handler med myndig­heder,
institu­tioner og andre for­eninger.

For­eningen har påtale­ret
over for Bornholms Regions­kommune.

Vedtægter

Vedtægter for
Grundejerforeningen Balka Strand


§1 – Navn

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Balka Strand.


§2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted er Balka, Bodilsker, Poulsker sogn i Bornholms Regionskommune.

Bornholm er foreningens værneting (retskreds).


§3 – Medlemmer

Enhver, der erhverver en grund indenfor grundejerforeningens område, kan blive medlem af foreningen. Foreningens medlemmer er ejerne af såvel ubebyggede som bebyggede matrikler i området, der
mod nord begrænses af: Nexø byskilt,
mod vest: til og med Kannikegårdsvej og Birkevej,
mod syd: til og med Gyvelvej og Klynevej,
mod øst: havet.


§4 – Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser/anliggender, samt være påtaleberettiget overfor Bornholms Regionskommune og andre af enhver art indenfor foreningens geografiske område, jfr. Lokalplan 37 Balka Strands område.


§5 – Medlemmers pligter og rettigheder

a)

Der betales et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Indbetalingen sker til foreningens bankforbindelse inden den 1. marts.

b)

Kontingent eller andre ydelser forfalder straks efter påkrav. Bestyrelsen kan udsende skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Er restancen ikke betalt inden generalforsamlingen, fortabes valgbarhed samt retten til at deltage i denne generalforsamling.

c)

Udtrådte medlemmer kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af kontingent, eller på nogen som helst del af foreningens formue.

d)

Medlemmer opgiver ved indtræden i foreningen deres bopælsadresse og e-mailadresse til kassereren, og er pligtige til senest 14 dage efter ændring at meddele nye adresser til samme.


§ 6

Foreningen kan forhandle med kommune og offentlige myndigheder på medlemmernes vegne, jfr. § 4 .


§ 7 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen.
Til supplering af bestyrelsen vælges 2 suppleanter.
Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Nævnte personer vælges på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Valget gælder for 2 år.

Dog vælges revisor og revisorsuppleant hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår de lige år.

Øvrige valgte afgår ulige år.

Nedlægger den samlede bestyrelse sine mandater, fortsætter den som forretningsudvalg, indtil et nyt valg har fundet sted. Nyt valg skal i sådanne tilfælde finde sted senest 30 dage efter mandatnedlæggelsen.


Formanden har den daglige ledelse af foreningens anliggender, i hans fravær overtager næstformanden ledelsen.

Bestyrelsen er pligtig til at føre en forhandlingsprotokol over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger næstformand.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, kan vedkommende slettes af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.


§ 8

De til foreningens daglige virksomhed, administration og repræsentation nødvendige udgifter afholdes uden bevilling af foreningens kasse.


§ 9 – Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes på Bornholm en hverdag i marts/april, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelse udsendes gennem postvæsenet eller med e-mail til de til foreningen anmeldte adresser.


Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter :

1)

Valg af dirigent.

2)

Formanden aflægger bestyrelsens beretning over det forløbne år.

3)

Kasserer forelægger regnskabet for det sidste regnskabsår med revisorens bemærkninger – til vedtagelse.

4)

Fastlæggelse af kontingent.

5)

Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6)

Valg til bestyrelsen i lige år:

Formand, 1 bestyrelsesmedlem, og 1 suppleant.

Valg til bestyrelsen i ulige år:

Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, og 1 suppleant.

7)

Valg af revisor, for 1 år.

Valg af revisorsuppleant, for 1 år.

8)

Eventuelt.


Medlemsforslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være udformet og indleveret til bestyrelsen inden den 15. februar.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen optagne sager.


§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, så ofte den finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsender skriftlig begæring derom. Begæringen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der ønskes behandlet.

Begæringen skal efterkommes af bestyrelsen inden 14 dage efter dens fremkomst til bestyrelsen, og generalforsamlingen skal derefter indkaldes med mindst 14 dages varsel.


§ 11 – Stemmeret

Hvis en grund ejes af flere personer i fællesskab, kan kun 1 af dem afgive stemme på generalforsamlingen.

1 stemme pr. medlemskab, hvis der ejes flere grunde.


§ 12

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til en, som i forvejen er medlem og er til stede på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal først udsendes skriftligt til medlemmerne.


§ 13

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens referat, som underskrives af dirigenten, og offentliggøres på foreningens hjemmeside.


§ 14

Kassereren fører fremover foreningens regnskab, og en nøje medlemsfortegnelse, herunder bopælsadresser og e-mailadresser.

Disse adresser må uden undtagelse kun bruges til korrespondance mellem bestyrelsen og det pågældende medlem.

Kassereren drager i øvrigt omsorg for, at foreningens midler indestår i offentligt anerkendt pengeinstitut.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 500 kr.

Kassereren er pligtig til at forelægge regnskabet for bestyrelsen, så ofte den forlanger det.


§ 15 – Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 16 – Revision

Revisoren skal revidere regnskabet med bilag for regnskabsåret, og aflevere regnskabet med revisorpåtegning til bestyrelsen.

Revisoren er berettiget til såvel hos kassereren som hos bestyrelsen at forlange alle oplysninger, som er fornødne til bedømmelse af regnskabet, samt berettiget når som helst at foretage uanmeldt

kasseeftersyn hos kassereren.

En påtegning over hvert kasseeftersyn skal af revisorer påføres regnskabet, og skal indføres i forhandlingsprotokollen.


§ 17 – Foreningens ophør

Bliver foreningen ude af stand til at fungere, skal en generalforsamling bestemme, hvorledes realisationen af foreningens midler og ejendele samt afviklingen af foreningens kreditorer skal foregå, samt hvem der skal lede likvidationen.

Når denne er afsluttet, indkaldes der til en afsluttende generalforsamling, hvor det reviderede likvidationsregnskab skal forelægges til godkendelse, og der tages bestemmelse om, hvorledes foreningens mulige formue anvendes.


Balka d en 21. april 2019

Revidering af vedtægter af 31. marts 2015.

Vedtægtsændringer godkendt på den ordinære generalforsamling d en 17 april 2019.

Dirigent Jens Ole Dam

Formand Kirsten Holm


Juridiske specialord

Nudansk Ordbog eller Fremmedordbogen:

værneting substantiv (navneord) -et, -ting, -ene;
den domstol der er kompetent i en sag.

påtale substantiv (navneord) -n, -r, -rne;
det at gøre nogen opmærksom på at de har gjort noget forkert; eventuelt fra offentlig myndighed - men når Grundejerforeningen har påtaleret er det altså imod offentlig myndighed!

berigtige verbum (udsagnsord) -r, -de, -t;
berigtige noget (formelt): rette en forkert udtalelse til noget rigtigt = rette, korrigere. - I dette tilfælde altså at indbetale det skyldige beløb.

mandat substantiv (navneord) -et, -r, -erne;
1. (i politik): et hverv som varetages af en person i en folkevalgt forsamling.
2. bemyndigelse til at handle på andres vegne = fuldmagt.

forfald substantiv (navneord) -et;
udtryk for at man er forhindret i at komme.

realisation substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
1. en gennemførelse af noget.
2. (handel): en omsætning af noget i penge = salg.

likvidation substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
afvikling af en solvent virksomhed, uden at erklære den konkurs.

solvent adjektiv (tillægsord) -e;
betalingsdygtig (en virksomhed er solvent, hvis dens aktiver overstiger dens passiver).

aktiv substantiv (navneord) -et, -er, -erne;
enhver ting en person eller virksomhed har af pengeværdi, dvs. ejendom, rede penge og tilgodehavender = formuegenstand.

passiv substantiv (navneord) -et, -er, -erne;
en gældspost, fx prioritetsgæld eller banklån, i en virksomhed eller hos en person.

konkurs substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
et økonomisk sammenbrud som gør, at man ikke kan betale hvad man skylder; især om det tilfælde, at et firma erklæres insolvent og ophører med at eksistere, idet værdierne i firmaet inddrages til betaling af kreditorerne = fallit, bankerot.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.11 | 11:02

Mange tak, Kenn. Så først din besked nu. Har du eventuelt kontaktinformation på nevøen? Jeg er ved at skrive en bog om John Andreasens rolle i 2. Verdenskrig.

...
18.10 | 16:22

En balk er et stykke udyrket land, mellem en strand og en mose.

Hans Wernøe

...
28.08 | 14:48

Hundsemyre. I ældre tider var kysten tættere på mosen. I stærk storm krøb sælerne over land og ind i mosen (myr'en). Sæl hed da hund - derfor Hundesemyr.

...
30.06 | 20:33

En balk er et stykke udyrket land mellem en strand og en mose, derfor navnet Balke (a) strand.
Hans Wernøe

...
Du kan lide denne side