Foreningens vedtægter

GRUNDEJERFORENINGEN
Balka Strand

Vi er en privat sammenslutning af grundejere på Balka.
Grundejerforeningen har eksisteret i mange år
--- mest i det stille ---
med 130 medlemmer, sommerhusejere og helårsbeboere.

Grund­ejerne har med foreningen skabt et forum,
hvor vi drøfter fælles anlig­gender,
og for­handler med myndig­heder,
institu­tioner og andre for­eninger.

For­eningen har påtale­ret
over for Bornholms Regions­kommune.

Vedtægter

VEDTÆGTER for
GRUNDEJERFORENINGEN BALKA STRAND

§ 1 – Navn
Foreningens navn er Grundejer­foreningen Balka Strand.

§ 2 – Hjemsted
Foreningens hjemsted er Balka, Bodilsker sogn og Poulsker sogn i Bornholms Regions­kommune. Bornholm er foreningens værne­ting.

§ 3 – Medlemmer
Enhver, der erhverver en grund inden for grundejer­foreningens område, kan blive medlem af foreningen. Foreningens medlemmer er ejerne af såvel ubebyggede som bebyggede matrikler i området, der mod nord begrænses af Balka­lyngen, mod vest af Sdr. Landevej (ulige numre), mod syd af Klynevej (incl.camping­pladsen), indtil bommen på Frederiksvej og mod øst af stranden.

§ 4 – Formål
Foreningens formål er at varetage med­lemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser/ anliggender samt være påtale­berettiget over for Bornholms  Regions­kommune og andre af enhver art inden for foreningens geografiske område, jfr. Lokal­plan nr. 37 Balka Strands område.

§ 5 – Medlemmers pligter og rettigheder
1) Der betales et årligt kontingent, der fast­sættes på den årlige general­forsamling. Indbetalingen sker til foreningens bank­forbindelse ifølge de tilsendte indbetalings­kort.

2) Kontingent eller andre ydelser til foreningen forfalder straks efter påkrav.
Bestyrelsen kan udsende skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.
Er restancen ikke betalt inden general­forsamlingen, fortabes valg­barhed samt retten til at deltage i denne general­forsamling.

3) Udtrådte medlemmer kan ikke gøre krav på tilbage­betaling af kontingent eller på nogen som helst del af foreningens formue.

4) Medlemmer opgiver ved indtræden i foreningen deres bopæl­adresse og email-adresse til kassereren og er pligtige til senest 14 dage efter ændring at meddele nye adresser til samme.

§ 6 – Forhandlingsrettighed
Foreningen kan forhandle med kommune og offentlige myndig­heder på med­lemmernes vegne, jfr. § 4.

§ 7 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af en formand, næst­formand, kasserer og to bestyrelses­medlemmer.

Formand og kasserer vælges på general­forsamlingen.
Til supplering af bestyrelsen vælges to suppleanter.
Endvidere vælges en revisor og en revisor­suppleant.

Nævnte personer vælges på general­forsamlingen ved simpelt flertal. Valget gælder for 2 år. Dog vælges revisor og revisor­suppleant hvert år. Genvalg kan finde sted.

Formanden og 1 bestyrelses­medlem afgår i de lige år.
Øvrige valgte afgår i de ulige år.

Nedlægger den samlede bestyrelse sine mandater, fortsætter den som forretnings­udvalg, indtil nyt valg har fundet sted. Nyt valg skal i sådanne tilfælde finde sted senest 30 dage efter mandat­nedlæggelsen.

Formanden har den daglige ledelse af foreningens anliggender, i hans fravær overtager næst­formanden ledelsen. Bestyrelsen er pligtig at føre en forhandlings-protokol over samtlige bestyrelses­møder og general­forsamlinger. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretnings­orden og vælger næstformand.

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt eller på begæring af 3 af de øvrige bestyrelses­medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelses­medlemmer er til stede.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, kan vedkommende slettes af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemme­flertal. Ved stemme­lighed er formandens stemme udslags­givende.

§ 8 – Bestyrelsens udgifter
De til foreningens daglige virksomhed, administration og repræsentation nødvendige udgifter afholdes uden bevilling af foreningens kasse.

§ 9 – Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær general­forsamling afholdes på Bornholm på en hverdag i marts/ april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Indkaldelsen udsendes gennem post­væsenet eller med e-mail til de til foreningen anmeldte adresser.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på general­forsamlingen, skal være udformet og indleveret til bestyrelsen inden den 15. februar.

Generalforsamlingen er beslutnings­dygtig uanset de mødendes antal. På general­forsamlingen kan der kun træffes beslutning om de på dags­ordenen optagne sager.

Den ordinære general­forsamlings dagsorden
skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning over det forløbne år.

3) Kassereren forelægger regn­skabet for det sidste regn­skabsår med revisorens bemærkninger til vedtagelse.

4) Fastlæggelse af kontingent.

5) Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6 a) Valg til bestyrelsen i lige år:
Formand,
1 bestyrelsesmedlem
og suppleant.

6 b) Valg til bestyrelsen i ulige år:
Kasserer,
2 bestyrelses­medlemmer
og suppleant.

7) Valg af revisor og revisor­suppleant. Vælges for 1 år.

8) Eventuelt.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til ekstra­ordinær general­forsamling, så ofte den finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerde­del af med­lemmerne frem­sender skriftlig begæring derom.

Begæringen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der ønskes behandlet.

Begæringen skal efter­kommes af bestyrelsen inden 14 dage efter dens frem­komst til bestyrelsen, og general­forsamlingen skal derefter indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 11 – Stemmeret
Hvis en grund ejes af flere personer i fælles­skab, kan kun en af dem afgive stemme på general­forsamlingen.

Een stemme pr. medlemskab, hvis der ejes flere grunde.

§ 12 – Beslutningsdygtighed
Alle sager afgøres ved simpelt stemme­flertal. Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives til en, som i forvejen er medlem og er til stede på general­forsamlingen. Til vedtagelse af vedtægts­ændringer kræves dog 2/3 af de på general­forsamlingen afgivne stemmer. Forslag til vedtægts­ændringer skal først udsendes skriftligt til medlemmerne.

§ 13 – Vedtagne beslutninger
De på general­forsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens referat, som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

§ 14 – Kassereren
Kassereren fører fremover foreningens regnskab og en nøje medlems­fortegnelse, herunder bopæls­adresser og e-mail adresser. Disse adresser må uden undtagelse kun bruges til korrespondance mellem bestyrelsen og det pågældende medlem.

Kassereren drager i øvrigt omsorg for, at foreningens midler indestår i offentligt anerkendt penge­institut. Den kontante kasse­beholdning må ikke overstige kr. 500,00.

Kassereren er pligtig til at fore­lægge regn­skabet for bestyrelsen, så ofte den forlanger det.

§ 15 – Regnskabsåret
Regnskabs­året følger kalenderåret.

§ 16 – Revision
Revisoren skal revidere regn­skabet med bilag for regnskabs­året og aflevere regn­skabet med revisor­påtegning til bestyrelsen.

Revisoren er berettiget til såvel hos kassereren som hos bestyrelsen at forlange alle oplysninger, som er fornødne til bedømmelse af regnskabet, samt berettiget til når som helst at foretage uanmeldt kasse­eftersyn hos kassereren.

En påtegning over hvert kasse­eftersyn skal af revisoren påføres regnskabet og skal indføres i forhandlings­protokollen.

§ 17 – Foreningens ophør
Bliver foreningen ude af stand til at fungere, skal en general­forsamling bestemme, hvorledes realisationen af foreningens midler og ejendele samt afviklingen af foreningens kreditorer skal foregå, samt hvem der skal lede likvidationen.

Når denne er afsluttet, indkaldes der til en afsluttende general­forsamling, hvor det reviderede likvidations­regnskab skal forelægges til god­kendelse, og der tages bestemmelse om, hvorledes foreningens mulige formue anvendes.

Revidering af vedtægter af 15. april 2014. Vedtægts­ændringer godkendt på den ordinære general­forsamling 31. marts 2015.

Dirigent ...................................................
                            (Jens Ole Dam)

Formand ...................................................
                               (Benny Birk)Juridiske specialord

Nudansk Ordbog eller Fremmedordbogen:

værneting substantiv (navneord) -et, -ting, -ene;
den domstol der er kompetent i en sag.

påtale substantiv (navneord) -n, -r, -rne;
det at gøre nogen opmærksom på at de har gjort noget forkert; eventuelt fra offentlig myndighed - men når Grundejerforeningen har påtaleret er det altså imod offentlig myndighed!

berigtige verbum (udsagnsord) -r, -de, -t;
berigtige noget (formelt): rette en forkert udtalelse til noget rigtigt = rette, korrigere. - I dette tilfælde altså at indbetale det skyldige beløb.

mandat substantiv (navneord) -et, -r, -erne;
1. (i politik): et hverv som varetages af en person i en folkevalgt forsamling.
2. bemyndigelse til at handle på andres vegne = fuldmagt.

forfald substantiv (navneord) -et;
udtryk for at man er forhindret i at komme.

realisation substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
1. en gennemførelse af noget.
2. (handel): en omsætning af noget i penge = salg.

likvidation substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
afvikling af en solvent virksomhed, uden at erklære den konkurs.

solvent adjektiv (tillægsord) -e;
betalingsdygtig (en virksomhed er solvent, hvis dens aktiver overstiger dens passiver).

aktiv substantiv (navneord) -et, -er, -erne;
enhver ting en person eller virksomhed har af pengeværdi, dvs. ejendom, rede penge og tilgodehavender = formuegenstand.

passiv substantiv (navneord) -et, -er, -erne;
en gældspost, fx prioritetsgæld eller banklån, i en virksomhed eller hos en person.

konkurs substantiv (navneord) -en, -er, -erne;
et økonomisk sammenbrud som gør, at man ikke kan betale hvad man skylder; især om det tilfælde, at et firma erklæres insolvent og ophører med at eksistere, idet værdierne i firmaet inddrages til betaling af kreditorerne = fallit, bankerot.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.11 | 14:18

Enig Jesper. I betragtning af at hyben tilmed er enormt gavnlige i vores kost castorolie.dk/hybenpulver, så burde fokus være på udnyttelse af de sunde frugter!

...
04.11 | 14:14

Jeg er målløs over at man diskutterer fjernelse af hyben med roundup i 5-6 år. En busk kan fjernes manuelt på 1 arbejdsdag med redskaber. Kræver alle rødder op

...
27.10 | 15:03

Balka Strand

Hvor svært kan det være?
En balk, er et stykke udyrket land, mellem en strand og en mose.
VH
Hans Wernøe

...
06.10 | 00:09

John Andreasen har en NEVØ på Skrokkegårdsvej - Finn

...
Du kan lide denne side